Budeme mít v roce 2050 dost vody?

Projekt Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum Voda) je již ve své polovině a některé jeho části budou letos dokončeny. K nim patří i pracovní balíček 1, který se věnuje predikci vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v České republice do roku 2050 v závislosti na změně klimatu. Výsledkem bude zejména identifikace potenciálně problémových oblastí.

Proběhl workshop k monitoringu a hodnocení stavu chráněných území ve vztahu k vodě

Praha, 6. prosince 2023 - Dnes, ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., proběhl workshop "Metodické přístupy k monitoringu a hodnocení stavu chráněných území pro ochranu stanovišť a druhů (nejen s vazbou na vody)". Akce byla společnou aktivitou dvou výzkumných center podpořených z programu Prostředí pro život – Centra Voda a Divland. Workshopu se zúčastnilo 61 osob.

Centrum Voda v odborném časopise VTEI

Výzkumný projekt Technologické agentury ČR SS02030027 „Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“, jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí, se snaží odpovědět na otázku, zda budeme mít i nadále dostatek kvalitní vody. Klimatická změna a s ní spojené sucho i chování a požadavky člověka vodu ohrožují a pro nejbližší budoucnost je třeba hledat řešení a východiska.

Mezinárodní spolupráce Centra Voda v TAP Action - rozhovor s Ladou Stejskalovou

Projekt Centrum Voda je v letech 2022 až 2023 zapojen do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants s finanční podporou z programu Horizon 2020. Co se děje v této aktivitě, vysvětluje v rozhovoru hlavní řešitelka pracovního balíčku WP TAP Mgr. Lada Stejskalová, která za tuto spolupráci zodpovídá.

Představení aktuálního postupu prací projektu Centrum Voda

Praha (22. září 2023) - Ve čtvrtek 14. září proběhlo ve VÚV TGM, v. v. i., pracovní setkání řešitelů Centra Voda se zástupci Ministerstva životního prostředí a dalších výzkumných center podpořených ve 2. výzvě programu Prostředí pro život. Byly představeny práce probíhající v jednotlivých pracovních balíčcích a některé již dosažené výsledky.

Centrum Voda - Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu – výsledky druhé konference

Praha (3. listopadu 2022) – Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. se včera uskutečnila v pořadí druhá konference projektu Centrum Voda. Tématem konference bylo „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“. Projekt Centrum Voda je šestiletým projektem podporovaný z programu "Prostředí pro život" Ministerstva životního prostředí.

Evropský agronomický kongres v Postupimi (ESA2022)

Postdam, Německo – Jaká hospodářská zvířata byla v posledních 20 letech a jaká budou v následujících letech chována v jednotlivých krajích ČR v souvislosti se spotřebou vody? V rámci 17. Evropského agronomického kongresu v Postupimi zazněl na toto téma příspěvek Doc. dr. Mgr. Very Potopové.

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR, kterou uspořádala ministryně pro vědu a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd České republiky, se zaměřila na otázku efektivity využívání nejnovějších vědeckých poznatků při rozhodování o opatřeních ke zmírňování projevů klimatické změny a adaptacím na její dopady. Konference je zaměřena na dialog mezi odbornou sférou, veřejnou správou i veřejností.

Využití matematických modelů pro potřebu stanovení závlahové dávky - prezentace v USA

Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová z České zemědělské univerzity pracující v týmu Centra Voda je mezinárodně uznávaná expertka v oblasti „crop modelling“, tj. v modelování růstových parametrů teplomilných zelenin pod závlahou. 13. 05. až 24. 05. 2022 se zúčastnila semináře International training program on DSSAT „Assessing crop production, nutrient management, climatic risk and environmental sustainability with simulation models“ na University of Georgia v Atlantě.

Potřeba vody pro zemědělství v podmínkách změny klimatu - Centrum Voda - pracovní balíček WP1 v roce 2021

V rámci pracovního balíčku WP 1 projektu Centrum Voda, s názvem „Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu“, je řešena také problematika potřeby vody pro zemědělství – živočišnou i rostlinnou výrobu. Níže jsou uvedeny postupy a činnosti, které zpracovatelé provedli v této oblasti, na vývoji změny klimatu obzvlášť závislé.

Úvodní konference projektu Centrum Voda se uskutečnila "hybridní" formou

V prostorách Národní technické knihovny v Praze se 4. listopadu 2021 uskutečnila úvodní konference projektu Centrum voda. Hlavním cílem akce bylo seznámit spolupracující subjekty, státní správu, samosprávu a odbornou veřejnost s informací o existenci projektu, jeho zaměření, řízení, harmonogramu a plánovaných výstupech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Centrum Voda - pozvánka na konferenci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. spolu s dalšími partnery projektu zve tímto zejména odbornou veřejnost na "Úvodní konferenci Centra Voda" pořádanou dne 4. 11. 2021 v Národní technické knihovně. Více informací naleznete v níže uvedeném programu.

KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.