Potřeba vody pro zemědělství v podmínkách změny klimatu - Centrum Voda - pracovní balíček WP1 v roce 2021

V rámci pracovního balíčku WP 1 projektu Centrum Voda, s názvem „Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu“, je řešena také problematika potřeby vody pro zemědělství – živočišnou i rostlinnou výrobu. Níže jsou uvedeny postupy a činnosti, které zpracovatelé provedli v této oblasti, na vývoji změny klimatu obzvlášť závislé.

Úvodní konference projektu Centrum Voda se uskutečnila "hybridní" formou

V prostorách Národní technické knihovny v Praze se 4. listopadu 2021 uskutečnila úvodní konference projektu Centrum voda. Hlavním cílem akce bylo seznámit spolupracující subjekty, státní správu, samosprávu a odbornou veřejnost s informací o existenci projektu, jeho zaměření, řízení, harmonogramu a plánovaných výstupech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Centrum Voda - pozvánka na konferenci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. spolu s dalšími partnery projektu zve tímto zejména odbornou veřejnost na "Úvodní konferenci Centra Voda" pořádanou dne 4. 11. 2021 v Národní technické knihovně. Více informací naleznete v níže uvedeném programu.

KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?

Technická opatření v podobě hrází nebo zdí by byly neúměrně vysoké, obtěžující, drahé, často nerealizovatelné. Mobilní ochrana, podobná jako je připravena například v Praze, vyžaduje čas na postavení a právě ten přívalová povodeň neposkytuje. Prvky mobilní ochrany bývají na horských tocích nepoužitelné také z důvodu jejich subtilnosti a tudíž možnosti prolomení stromy a dalšími těžkými předměty plujícími v rychlém proudu.

Centrum Voda - zapojení do TAP Action

Projekt "Centrum Voda" obdržel vyrozumění o nominaci do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants a s finanční podporou z programu Horizon 2020. Do TAP Action jsou jsou zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř zemí EU - Francie, Španělska, Irska a Švédska. Projekt bude zaměřen na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, dat a výsledků. Mezinárodní aktivity poběží od ledna 2022 do prosince 2023. Příspěvek na projekt bude rozšířen o částku nezbytnou na tyto činnosti.

Přívalové srážky v Dolních Bojanovicích

V současném extrémním počasí se vyskytlo několik významných srážkových epizod. Náš tým vyhodnotil situaci po přívalových deštích v obci Dolní Bojanovice a sledoval souvislosti mezi intenzitou srážky, reliéfem, využitím území, druhem půdy a povodňovými a erozními projevy. Podrobněji je průzkum popsán v přiložené zprávě.