Představení aktuálního postupu prací projektu Centrum Voda

Praha (22. září 2023) - Ve čtvrtek 14. září proběhlo ve VÚV TGM, v. v. i., pracovní setkání řešitelů Centra Voda se zástupci Ministerstva životního prostředí a dalších výzkumných center podpořených ve 2. výzvě programu Prostředí pro život. Byly představeny práce probíhající v jednotlivých pracovních balíčcích a některé již dosažené výsledky.

Centrum Voda - Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu – výsledky druhé konference

Praha (3. listopadu 2022) – Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. se včera uskutečnila v pořadí druhá konference projektu Centrum Voda. Tématem konference bylo „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“. Projekt Centrum Voda je šestiletým projektem podporovaný z programu "Prostředí pro život" Ministerstva životního prostředí.

Evropský agronomický kongres v Postupimi (ESA2022)

Postdam, Německo – Jaká hospodářská zvířata byla v posledních 20 letech a jaká budou v následujících letech chována v jednotlivých krajích ČR v souvislosti se spotřebou vody? V rámci 17. Evropského agronomického kongresu v Postupimi zazněl na toto téma příspěvek Doc. dr. Mgr. Very Potopové.

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR, kterou uspořádala ministryně pro vědu a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd České republiky, se zaměřila na otázku efektivity využívání nejnovějších vědeckých poznatků při rozhodování o opatřeních ke zmírňování projevů klimatické změny a adaptacím na její dopady. Konference je zaměřena na dialog mezi odbornou sférou, veřejnou správou i veřejností.

Využití matematických modelů pro potřebu stanovení závlahové dávky - prezentace v USA

Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová z České zemědělské univerzity pracující v týmu Centra Voda je mezinárodně uznávaná expertka v oblasti „crop modelling“, tj. v modelování růstových parametrů teplomilných zelenin pod závlahou. 13. 05. až 24. 05. 2022 se zúčastnila semináře International training program on DSSAT „Assessing crop production, nutrient management, climatic risk and environmental sustainability with simulation models“ na University of Georgia v Atlantě.

Potřeba vody pro zemědělství v podmínkách změny klimatu - Centrum Voda - pracovní balíček WP1 v roce 2021

V rámci pracovního balíčku WP 1 projektu Centrum Voda, s názvem „Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu“, je řešena také problematika potřeby vody pro zemědělství – živočišnou i rostlinnou výrobu. Níže jsou uvedeny postupy a činnosti, které zpracovatelé provedli v této oblasti, na vývoji změny klimatu obzvlášť závislé.

Úvodní konference projektu Centrum Voda se uskutečnila "hybridní" formou

V prostorách Národní technické knihovny v Praze se 4. listopadu 2021 uskutečnila úvodní konference projektu Centrum voda. Hlavním cílem akce bylo seznámit spolupracující subjekty, státní správu, samosprávu a odbornou veřejnost s informací o existenci projektu, jeho zaměření, řízení, harmonogramu a plánovaných výstupech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Centrum Voda - pozvánka na konferenci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. spolu s dalšími partnery projektu zve tímto zejména odbornou veřejnost na "Úvodní konferenci Centra Voda" pořádanou dne 4. 11. 2021 v Národní technické knihovně. Více informací naleznete v níže uvedeném programu.

KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?

Technická opatření v podobě hrází nebo zdí by byly neúměrně vysoké, obtěžující, drahé, často nerealizovatelné. Mobilní ochrana, podobná jako je připravena například v Praze, vyžaduje čas na postavení a právě ten přívalová povodeň neposkytuje. Prvky mobilní ochrany bývají na horských tocích nepoužitelné také z důvodu jejich subtilnosti a tudíž možnosti prolomení stromy a dalšími těžkými předměty plujícími v rychlém proudu.

Centrum Voda - zapojení do TAP Action

Projekt "Centrum Voda" obdržel vyrozumění o nominaci do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants a s finanční podporou z programu Horizon 2020. Do TAP Action jsou jsou zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř zemí EU - Francie, Španělska, Irska a Švédska. Projekt bude zaměřen na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, dat a výsledků. Mezinárodní aktivity poběží od ledna 2022 do prosince 2023. Příspěvek na projekt bude rozšířen o částku nezbytnou na tyto činnosti.

Přívalové srážky v Dolních Bojanovicích

V současném extrémním počasí se vyskytlo několik významných srážkových epizod. Náš tým vyhodnotil situaci po přívalových deštích v obci Dolní Bojanovice a sledoval souvislosti mezi intenzitou srážky, reliéfem, využitím území, druhem půdy a povodňovými a erozními projevy. Podrobněji je průzkum popsán v přiložené zprávě.