Praha (22. září 2023) - Ve čtvrtek 14. září proběhlo ve VÚV TGM, v. v. i., pracovní setkání řešitelů Centra Voda se zástupci Ministerstva životního prostředí a dalších výzkumných center podpořených ve 2. výzvě programu Prostředí pro život. Byly představeny práce probíhající v jednotlivých pracovních balíčcích a některé již dosažené výsledky.

V pracovním balíčku 1 věnovaném budoucnosti vody byly zpracovány nebo se dokončují předpovědi budoucí potřeby vody v jednotlivých sektorech - obyvatelstvo, zemědělství a průmysl (a v něm samostatně energetika).

Pracovní balíček 2 se zaměřuje na vztah vody a krajiny. Byla zpracována např. mapa rizikovosti úniku dusíku ze zemědělské činnosti či vyhodnocena sezónnost koncentrací dusičnanů a rozpuštěného fosforu v povrchových vodách. Pozornost je věnována hodnocení efektivnosti opatření k zadržení vody v krajině.

Pracovní balíček 3 je zkráceně nazýván "voda pro lidi" a zabývá se nalezením vhodných opatření pro zachování vodních zdrojů pro zásobování vodou v oblastech, kde již dochází nebo by mohlo v budoucnosti dojít k jejímu nedostatku. Hodnoceny jsou např. převody vody mezi povodími či možnosti umělé infiltrace v deficitních oblastech. Probíhají také práce na modelování možných změn v hospodaření s vodou akumulovanou ve vodních nádržích.

Pracovní balíčky 4 a 5 se týkají vody a průmyslu. Byl dokončen screening průmyslových odpadních vod spočívající v cílené analýze některých ukazatelů a nyní probíhá necílená analýza, tedy vyhledávání dalších významných znečišťujících látek. Bylo vyhodnocen výskyt látek PFAS v průmyslových odpadních vodách. Souhrnná výzkumná zpráva také shrnula výsledky analýzy existujících referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) pro průmyslové činnosti z pohledu snižování míry znečišťování v průmyslových odpadních vodách.

Pracovní balíček 6 se věnuje identifikaci zdrojů původu a množství znečištění vod. Probíhají podrobná sledování v modelovém povodí, která přinášejí zajímavé předběžné výsledky. Ukazuje se například, že podíl znečištění, které se dostává do toků z odlehčovacích komor jednotné kanalizace, je vyšší, než se dosud předpokládalo.

V pracovním balíčku 7 se řeší zlepšení stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Již bylo publikováno např. hodnocení stavu reofilních druhů ryb v ČR, možností renaturací při správě vodních toků či několik příspěvků týkajících se migrace ryb. Zpracovány jsou také podklady pro schválení záchranného programu raka kamenáče.

Představena byla i mezinárodní spolupráce Centra Voda v rámci Thematic Annual Programming Action.

 

Ing. Jiří Kučera, řešitel projektu Centrum Voda, VÚV TGM, v. v. i.