Postdam, Německo – Jaká hospodářská zvířata byla v posledních 20 letech a jaká budou v následujících letech chována v jednotlivých krajích ČR v souvislosti se spotřebou vody? V rámci 17. Evropského agronomického kongresu v Postupimi zazněl na toto téma příspěvek Doc. dr. Mgr. Very Potopové.

Doc. Vera Potopová z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU se účastnila Sedmnáctého kongresu Evropské agronomické společnosti (ESA, 2022 https://express.converia.de), který proběhl na Univerzity of Potsdam v Německu. Na tomto kongresu byla členkou vědecké rady, a kromě toho představila výsledky práce na projektu Centrum Voda týkající se scénářů živočišné výroby v jednotlivých krajích ČR. Příspěvek se věnoval zejména tomu, jaká hospodářská zvířata byla v posledních 20 letech a budou v následujících letech chována v jednotlivých krajích ČR a jaká bude spotřeba vody těmito zvířaty. Doc. Potopová a její výzkumný tým zjistil tyto výsledky: Setrvalý stav spotřeby vody hospodářskými zvířaty je predikován pro Jihomoravský, Ústecký, Zlínský kraj a Kraj Vysočina, mírný nárůst je očekáván v Jihočeském a Plzeňském kraji, výrazný nárůst spotřeby vody je predikován pro Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský kraj a budoucí pokles spotřeby vody hospodářskými zvířaty je očekáván v Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém kraji a také v Praze a ve Středočeském kraji.

Doc. Potopová se zúčastnila expedice na pilotní farmě „Zemědělství pro biologickou rozmanitost“ v MURI GmbH v Lubbenu (rozloha pozemků je 955 ha pastvin a 277 ha orné půdy; fotografická příloha viz níže). Je to ekologická farma spolupracující se ZALF, Centre for Agricultural Landscape Research. Travní porosty slouží k chovu asi 1000 krav na produkci mléka. Je realizováno celkem asi 30 opatření na ochranu orné půdy a travních porostů (např. regulace hladiny vody na pastvinách pomocí vodních kanálů dle sezóny jaro/léto/podzim; respektování podílu vojtěšky a luštěnin na pastvinách; ponechání neposečeného pásu v lučních porostech; výsev květinových pásů). Extenzivní pastva se stády krav s tržní produkcí mléka přispívá k zachování biologické rozmanitosti na pastvinách. Takovéto chovy dobytka s kombinovaným využitím stájí a pastvin a zároveň také šetrné využití vody vytvořily řetězec farem pokrývajících celé Německo (Landwirtschaft fur Artenvielfalt; https://www.landwirtschaft-artenvielfalt.de/). Tento německý projekt může sloužit jako inspirace i pro živočišnou výrobu a hospodaření s vodou v České republice, zejména v extrémně suchých letech, jako je letošní rok.