Praha (3. listopadu 2022) – Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. se včera uskutečnila v pořadí druhá konference projektu Centrum Voda. Tématem konference bylo „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“. Projekt Centrum Voda je šestiletým projektem podporovaný z programu "Prostředí pro život" Ministerstva životního prostředí.

Konference se pořádala u příležitosti prezentace výsledků za první třetinu výzkumného období projektu Centrum Voda. Ve dvou přednáškových blocích a za účasti zhruba sedmi desítek hostů (v sále nebo dálkově připojených) odborníci z řady českých vědeckých institucí představili výstupy a aktuální stav jednotlivých pracovních balíčků celého projektu. Pestrost přednesených příspěvků byla velmi obsáhlá a z úst 12 odborníků zazněly aktuální informace pokrývající takřka celou oblast vodního hospodářství.

Dopolední blok byl zahájen příspěvkem, který se týkal predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v České republoce do roku 2050 v podrobnosti krajů, v závislosti na změně klimatu, v souvislosti s vývojem scénářů potřeb vody a s ohledem na socio-ekonomický vývoj a vývoj klimatu pro jednotlivé sektory průmyslu a hospodářství (energetika, živočišná a zemědělská výroba, závlahy, aj.). 

Následující prezentace „Voda pro lidi“ byla zaměřena na manipulace či navýšení zásobního prostoru stávajících vodních či suchých nádrží, respektive na problematiku suchých nádrží a posouzení změny jejich užívání v zejména pak v oblastech s nedostatkem vody.

Odpolední blok byl věnován tématu „Voda a průmysl“. Příspěvek zhodnotil dosavadní výsledky cílené analýzy screeningu vypouštěných odpadních vod do městských kanalizací z vybraných průmyslových subjektů a na průzkum odpadních vod zaměřený na nepřímé vypouštění emergentních polutantů z vybraných průmyslových činností, včetně identifikace zdrojů původu a množství znečištění ve vodě s určením významných zdrojů znečištění pro vybrané ukazatele.

Konferenci uzavřely příspěvky hodnotící zlepšení stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů se zaměřením na vliv pesticidů na druhové složení makrozoobentosu, biologický monitoring a hodnocení poproudové a laterální migrace na vybraných vodních tocích a výsledky monitoringu referenčních lokalit pro raka kamenáče.

Jednotlivé příspěvky z konference naleznete v pdf podobě pod článkem.

Pozn.:

Centrum Voda je zjednodušený název pro výzkumný projekt SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu financovaný z programu Technologické agentury ČR Prostředí pro život. Odborným garantem projektu řešeného v letech 2020 až 2026 je Ministerstvo životního prostředí.