Projekt Centrum Voda je v letech 2022 až 2023 zapojen do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants s finanční podporou z programu Horizon 2020. Co se děje v této aktivitě, vysvětluje v rozhovoru hlavní řešitelka pracovního balíčku WP TAP Mgr. Lada Stejskalová, která za tuto spolupráci zodpovídá.

Co je tedy TAP Action?

Hlavní myšlenkou je seskupení ryze národních projektů, které spojuje podobné téma řešení, a tímto jim zprostředkovat mezinárodní přesah. Takovým národním projektem je i Centrum Voda. Záměrem je vybudovat vazby s jinými výzkumnými či vzdělávacími institucemi a motivovat jejich řešitelé ke sdílení dobré praxe, znalostí a zkušeností, dat a výsledků a zejména vyvolávat diskuse nad novými myšlenkami a nápady na výzkum. Spolupráce také napomáhá vyhnout se duplicitám ve výzkumu.

Téma této výzvy TAP Action je v originále „Measuring of inputs and taking actions to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in the aquatic ecosystems (inland and marine)“.

Společným tématem jsou tedy tzv. CEC látky (Contaminats of Emerging Concerns). Jedná se o široký pojem zahrnující znečišťující látky jak fyzikální (např. mikroplasty), tak chemické (léčiva, pesticidy, průmyslové látky), ale i biologické (patogeny). Druhým společným tématem je problematika výskytu a šíření antimikrobiální rezistence (AMR) ve vodních ekosystémech.

Cílem TAP Action je diskutovat o charakterizaci a transformaci CEC látek, o metodologiích (vzorkování, testování, odstraňování) a strategiích k nápravě či zmírňujících opatřeních vedoucích ke snížení rizik, která tyto látky představují pro vodní ekosystémy, resp. pro lidské zdraví.

Kdo jsou další účastníci spolupráce v TAP Action a jakými odbornými tématy se zabývají?

Do výzvy jsou zapojeny národní projekty z pěti evropských zemí – České republiky, Francie, Irska, Španělska a Švédska. Finančně jsou motivovány svými národními agenturami podporujícími výzkum. U nás tedy za podporu vděčíme Technologické agentuře ČR. Z každé země je možno do výzvy zapojit maximálně tři národní projekty. V tomto klastru je zapojeno projektů celkem 12. Spektrum témat, ač se společným jmenovatelem CEC nebo AMR, je opravdu široké. Pro zajímavost uvádím stručnou náplň jednotlivých projektů. Řešena je:

 • účinnost stávajících systémů čištění odpadních vod v nemocnicích, včetně návrhu optimálních metod čištění
 • výskyt cytostatik na odtocích z nemocnic
 • pokročilé oxidační technologie pro odstranění CEC
 • výskyt prioritních látek v průmyslových vodách
 • způsoby sanitace čistírenských kalů s důrazem na odstranění genů antibiotické rezistence, včetně následných možností použití kalu v zemědělství
 • hodnocení ekotoxikologického stavu vodních útvarů pomocí tzv. effect-based methods, tedy  metod založených na účincích znečišťujících látek nebo jejich směsí
 • bioremediace s použitím hub rodu Micromycetes pro odstranění povrchově aktivních látek (při havarijních únicích)
 • reakce sladkovodních bezobratlých na nízké koncentrace léčiv
 • vývoj modelů a integrovaných přístupů (biogeochemických, geografických, hydrologických) ke sledování zdrojů CEC v povodí
 • antibiotická rezistence v koupacích pobřežních vodách
 • role chemického znečištění v městských odpadních vodách z hlediska antibiotické rezistence
 • vývoj zařízení na dezinfekci vody, která obsahuje geny antibiotické rezistence

Jak probíhá spolupráce mezi jednotlivými účastníky?

Jednání probíhají zejména online. Schůzky jsou víceméně pravidelné, kdy se schází celý klastr řešitelů nebo se jedná bilaterálně při řešení konkrétnějších témat mezi jednotlivými řešiteli. Hned na počátku byl sestaven dokument, tzv. Who-is-who brochure, s přehledem zapojených projektů, jejich popisem a nastínění specializace jednotlivých řešitelů. Brožura je výborná pro rychlou orientaci v náplni přihlášených národních projektů. Máme zpracován také implementační plán, tedy návrh strategie využívání a šíření výstupů TAP Action. Byla připravena série webinářů na řešená témata. Připravený k publikaci je společný odborný článek.

Doznívání protiepidemických opatření znovunastartovalo možnosti osobních setkání. První fyzické setkání účastníků proběhlo až koncem ledna letošního roku v Madridu. Osobní seznámení významně posunulo spolupráci, více o sobě víme a neváháme se na sebe obrátit s jakýmkoli dotazem.

Chystá se ještě nějaké setkání?

Další setkání účastníků této výzvy TAP Action proběhne 4. až 6. října, a tentokrát se setkáme v Praze. Abychom neřešili pouze pracovní záležitosti, nabídli jsme kolegům procházku Prahou a prohlídku našeho výzkumného ústavu.  Nicméně, hlavním cílem setkání v Praze bude diskuse, zda je možné připravit společný mezinárodní výzkumný projekt do programu Water4All. I kdyby se to nepovedlo, víme o sobě, o svých institucích, a víme, o co se kdo zajímá. To vede jistě ke sdílení know-how a zkušeností a k ochotě podílet se na budoucích společných projektech i po ukončení TAP Action v prosinci letošního roku. Logicky se předpokládá, že tyto vazby už nezaniknou a partnerství tím neskončí.

 

Rozhovor vedl Jiří Kučera, hlavní koordinátor projektu Centrum Voda