Praha 14. listopadu 2023 – Za účasti devíti desítek odborníků se ve Výzkumném ústavu vodohospodářském uskutečnila v pořadí 3. konference projektu Centrum Voda s podtitulem „Vodní hospodářství České republiky v podmínkách změny klimatu“. Konference se uskutečnila prezenční formou a online formou.

V průběhu dvou přednáškových bloků a celkem 11 přednášek zástupci institucí napříč celým oborem vodního hospodářství představili průběžné výsledky víceletého projektu, který si klade za cíl odpovědět na základní otázku, a to zda klimatická změna a s ní spojené sucho i chování a požadavky člověka vodu ohrožují a jaká řešení a východiska pro nejbližší budoucnost je třeba hledat.

Za zmínku určitě stojí přednáška pana profesora Tomáše Dostála (ČVUT) na téma závlahy v České republice, hodnotící aktuální stav, výhled a nejistoty tohoto oboru vodního hospodářství nebo prezentace Adama Berana (VÚV TGM, v. v. i.) zaměřená na podporu přirozené infiltrace prostřednictvím retence vody v krajině a průběžné vyhodnocení efektivity přírodě blízkých opatření v ploše povodí. Dalším tématem bylo např. představení průběžných výsledků studie eroze z hlediska znečištění vody fosforem v pilotním prostředí povodí středočeských vodních toků Vrchlice a Výrovky se zaměřením na vypracování modelu erozní situace (Barbora Jáchymová, ČVUT). S těmito, ale i dalšími prezentacemi máte možnost podrobně se seznámit v přiložených souborech.

Nutno podotknout, že projekt „Centrum Voda“ řeší prostřednictvím VÚV TGM, v. v .i.,  celospolečensky zásadní úkoly, výsledky pak předává dál pro potřeby státní správy. Resortní výzkumné organizace tak ve spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi poskytují nezastupitelnou podporu českým institucím a veřejnosti při pokrývání výzkumných potřeb dlouhodobého charakteru.

 

První blok přednášek

"Úvodní slovo - představení projektu Centrum Voda" - J. Kučera 01_Kucera_predstaveni_Centra_Voda.pdf

"Role ČHMÚ v pracovních balíčcích WP 1 a WP 2: od minulosti a současnosti směrem do budoucnosti" - O. Ledvinka (ČHMÚ) 02_Ledvinka_role_CHMU.pdf

"Závlahy v ČR – stav, výhled a nejistoty" - T. Dostál (ČVUT) 03_Dostal_zavlahy.pdf

„Přístupy k návrhu a hodnocení efektivnosti opatření pro zadržení vody v krajině“ - M. Caletka, K. Drbal (VÚV TGM) 04_Drbal_opatreni_v_krajine.pdf

"Podpora přirozené infiltrace prostřednictvím retence vody v krajině" - A. Beran (VÚV TGM) 05_Beran_infiltrace.pdf

"Vliv druhové skladby lesa na vlhkostní a retenční charakteristiky lesní půdy" - L. Jačka (ČZU) 06_Jacka_lesni_puda.pdf

 

Druhý blok přednášek

"Využitelnost výsledků rizikové analýzy záplavových území pro zpřesňování prognózní činnosti ČHMÚ" - K. Drbal, R. Bachan (VÚV TGM) 07_Drbal_zaplavova_uzemi.pdf

"Význam eroze z hlediska znečištění vody" - T. Dostál, B. Jáchymová (ČVUT) 08_Jachymova_eroze.pdf

"Potenciální plošné zdroje znečištění povrchových vod těžkými kovy a PAU v povodí Výrovky" - S. Semerádová, H. Prchalová (VÚV TGM), I. Suchara, J. Sucharová (VÚKOZ), P. Eckhardt (VÚV TGM) a kol. 09_Semeradova_plosne_zdroje.pdf

"Látky PFAS a jejich analytické stanovení v matrici odpadní voda" - D. Dvořáková (VŠCHT) 10_Dvorakova_PFAS.pdf

"Prioritní nebezpečné látky v průmyslových odpadních vodách" - T. Mičaník, M. Váňa (VÚV TGM) 11_Micanik_nebezpecne_latky.pdf

"Mezinárodní spolupráce Centra Voda v rámci výzvy TAP Action" - L. Stejskalová (VÚV TGM) 12_Stejskalova_TAP.pdf

 

Záznam z uskutečněné konference je k dispozici zde (délka záznamu 3:53:32) - https://www.youtube.com/watch?v=GwcfGSGVZ5M.