Výzkumná činnost Centra Voda v oblasti řešení fragmentace říční sítě se dělí na čtyři základní aktivity a postup v pracích u každé z nich od začátku projektu je níže podrobněji popsán.

V první aktivitě s názvem „Monitoring a hodnocení migrací ryb na uzávěrových profilech velkých řek“ byla v roce 2021 dokončena příprava pro instalace monitorovacích systémů na dvou vybraných lokalitách: 1) monitorovací RFID systém (Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci) pro sledování pohybové aktivity vypouštěných značených lososů na řece Kamenici a 2) monitorovací RFID systém pro sledování migrací značených ryb na řece Dyji. První ze systémů se zaměřuje na monitoring návratu lososa obecného do povodí řeky Kamenice na území Národního parku České Švýcarsko. V této souvislosti byla v prvním pololetí 2021 vyhodnocena data získaná s pomocí kamerového bioskeneru, který byl na Kamenici v provozu i v roce 2020 a který bude doplněn novým systémem RFID. Oba zmíněné monitorovací systémy RFID byly instalovány a zprovozněny v letošním roce.

V druhé aktivitě, která zahrnuje biologický monitoring vybraných rybích přechodů (RP), se výzkum v prvním pololetí 2021 zaměřil na pokračování běžících biologických monitoringů rybích přechodů opět s pomocí výše uvedeného monitorovacího systému RFID (RP Vilémově, RP Frýdlant) a s pomocí metody radiové telemetrie (RP Šporka). V roce 2021 byla zahájena také příprava (povolení, technická specifikace lokalit) monitoringů dalších rybích přechodů na lokalitě Tanvald (RFID systém) a Rolava (radiová telemetrie). Na řece Rolavě byl monitoring dále rozšířen o hodnocení vlivu opatření na úrovni celého povodí (mapování změn rybího společenstva). Samotný monitoring nových rybích přechodů byl zahájen v druhém pololetí 2021. V průběhu roky byla provedena na vybraných rybích přechodech hydraulická měření a kontrola jejich funkčnosti.

Ve třetí aktivitě, která zahrnuje studium laterální průchodnosti na modelové lokalitě napojeného říčního ramena Doubka (střední Labe, revitalizační akce podniku Povodí Labe, s. p.), se výzkum v roce 2021 zaměřil na pokračování kontinuálního monitoringu kyslíku (O2), fyzikálně chemický a hydrobiologický monitoring a pokračovalo zde vzorkování rybího společenstva s pomocí elektrolovu. V roce 2021 byl realizován nákup monitorovacího dvourámového systému RFID, který byl v průběhu června s pomocí potápěčské skupiny VÚV TGM nainstalován v místě napojení ramene s tokem Labe (v propustku) a systém je od té doby v plném provozu. V souvislosti s monitoringem migrací ryb byly realizovány odlovy a individuální značení ryb (naznačeno cca. 2,8 tis. ks, 18 druhů ryb) značkami PIT (využití čipů). V roce 2021 byly současně zpracovány a analyzovány dílčí výsledky z roku 2020 před vlastní revitalizací, které jsou zapracovány do publikačního výstupu – článku do odborného časopisu, který je v současnosti v recenzním řízení (Fundamental and Applied Limnology). Současně byla zahájena příprava druhého článku. Publikace, která bude cílena na obecný popis ekologické významnosti obnovy laterální průchodnosti toků v ČR.

Ve čtvrté aktivitě, jejímž cílem je realizace experimentálního rybího přechodu, byly zahájeny přípravné práce zahrnující zpracování literární rešerše zahraničních poznatků a samotná příprava technické specifikace experimentálního rybího přechodu včetně návrhu monitorovacího systému. Součástí aktivity byla rovněž jednání o návštěvě zahraničního pracoviště, které podobným systémem disponuje, která se však zdržela z důvodu aktuální epidemiologické situace.

Obr. 1 - Společné odlovy VUV T.G.M., v.v.i. a BOKU Wien (duben 2022) s cílem ichtyologického průzkumu Dyje a značení ryb za účelem sledování jejich migrací pomocí trvalé monitorovací stanice RFID v Břeclavi.  

Obr. 2 - Individuální značení ryb mikročipem za účelem sledování migrací ryb technologií RFID (Dyje v Břeclavi, duben 2022).

Obr. 3 - Nový rybí přechodu na Jizeře v Tanvaldu jako jeden z RP, kde probíhá biologický monitoring funkčnosti opatření.

Obr. 4 - Nový trvalý monitorovací systém RFID pro sledování migrací především lososa obecného na Kamenici ve Hřensku a fotodokumentace instalace čtecích rámů v korytě toku (květen 2022).

Práce ve WP 7 jsou naplánovány do konce roku 2026 a v oblasti fragmentace říční sítě a migrace vodních a na vodu vázaných organismů je zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.