Co je Centrum voda?

Výzkumný projekt SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum Voda) je projekt, který se snaží odpovědět na otázku, zda budeme mít i nadále dostatek kvalitní vody. Klimatická změna a sní spojené sucho i chování a požadavky člověka vodu ohrožují a pro nejbližší budoucnost je třeba hledat řešení a východiska.

Do projektu je pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. zapojeno dalších sedm výzkumných a vzdělávacích institucí. Odborným garantem výzkumného programu je Ministerstvo životního prostředí, financování je zajištěno prostřednictvím grantu Technologické agentury ČR (SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy).

O projektu

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., byl v červenci 2020 zahájen výzkumný program Centrum Voda, jehož hlavním úkolem je zodpovědět na mnoho otázek spojených s vodou a vodním hospodářstvím. Na fungování výzkumného programu se mimo Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., podílejí následující výzkumné a vzdělávací instituce:

 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.  (VÚV)
 • Český hydrometeorologický ústav, (ČHMÚ)
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, (AOPK)
 • České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, (ČVUT)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, (ČZU)
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (ÚVGZ)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, (VŠCHT)
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ)

Financování výzkumného programu Centrum Voda je zajištěno schváleným grantem Technologické agentury ČR.

Cílem výzkumného programu Centrum Voda je odpověď na mnoho otázek spojených s vodou a naší budoucností.

 • Budeme mít v budoucnu dostatek vody?
 • Kolik jí budeme v teplejším počasí potřebovat?
 • Kde v republice bude vody dost a kde naopak málo?
 • Co budeme muset udělat, abychom všude dost vody měli?
 • Odkud se bere znečištění ve vodách?
 • Jak lépe čistit odpadní vody z průmyslu?
 • Jak jsou na tom v době změny klimatu vodní živočichové?
 • Fungují rybí přechody?
 • Nebudou nás více ohrožovat povodně?
 • Jak se chránit před povodněmi?

Výzkum se člení na sedm částí – pracovních balíčků, jejichž obsah je popsán dále. Osmý pracovní balíček je zaměřen na řízení projektu a jeho propagaci mezi širokou veřejností, ale také mezi pracovníky státní správy, profesně blízkých vodohospodářských firem a mnoho dalších zájemců o to, jak to bude s vodou v budoucnu vypadat.

Organizace činností projektu Centrum Voda

Nejvyšším orgánem projektu Centrum Voda je Řídicí skupina, ve které jsou zastoupeni všichni partneři a všichni vedoucí výzkumných skupin a také zpravodaj MŽP. Jednání Řídicí skupiny probíhá podle jednacího řádu, podle kterého je žádoucí mezi partnery dosáhnout konsensu. Skupina se schází zpravidla 2x ročně.

Členové Řídicí skupiny Centra Voda za jednotlivé partnery projektu – stav k 1. 2. 2023.pdf

Mezi jednáním Řídicí skupiny zajišťuje činnosti projektu Řídicí tým pod vedením koordinátora projektu a se zastoupením odborníků na projektové řízení, ekonomiku, propagaci a komunikaci. Tým může ad hoc spolupracovat s dalšími specialisty např. na IT a využívat tak technické i odborné zázemí hlavního příjemce.

Členové řídicího týmu Centra Voda – stav k 1. 2. 2023.pdf

Práce v rámci jednotlivých výzkumných pracovních balíčků (WP) jsou řízeny Výzkumnými týmy pod vedením hlavních řešitelů, zodpovědných za jejich řízení. Na jednání výzkumných týmů je zván zpravodaj MŽP a také odborní garanti pracovních balíčků MŽP. V případě potřeby podrobnějšího managementu se řízení činnosti na pracovních balíčcích člení ještě dále do prací výzkumných skupin v rámci řešení dílčích cílů.

Vedoucí pracovních balíčků – stav k 1. 2. 2023.pdf