Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?

Technická opatření v podobě hrází nebo zdí by byly neúměrně vysoké, obtěžující, drahé, často nerealizovatelné. Mobilní ochrana, podobná jako je připravena například v Praze, vyžaduje čas na postavení a právě ten přívalová povodeň neposkytuje. Prvky mobilní ochrany bývají na horských tocích nepoužitelné také z důvodu jejich subtilnosti a tudíž možnosti prolomení stromy a dalšími těžkými předměty plujícími v rychlém proudu.

Centrum Voda - zapojení do TAP Action

Projekt "Centrum Voda" obdržel vyrozumění o nominaci do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants a s finanční podporou z programu Horizon 2020. Do TAP Action jsou jsou zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř zemí EU - Francie, Španělska, Irska a Švédska. Projekt bude zaměřen na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, dat a výsledků. Mezinárodní aktivity poběží od ledna 2022 do prosince 2023. Příspěvek na projekt bude rozšířen o částku nezbytnou na tyto činnosti.

Přívalové srážky v Dolních Bojanovicích

V současném extrémním počasí se vyskytlo několik významných srážkových epizod. Náš tým vyhodnotil situaci po přívalových deštích v obci Dolní Bojanovice a sledoval souvislosti mezi intenzitou srážky, reliéfem, využitím území, druhem půdy a povodňovými a erozními projevy. Podrobněji je průzkum popsán v přiložené zprávě.

Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v polovině loňského roku zahájen výzkumný projekt Centrum Voda. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaké ambice projekt má? – rozhovor s panem Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM