Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v červenci 2020 zahájen výzkumný program, jehož hlavním úkolem je zodpovědět na mnoho otázek spojených s vodou a vodním hospodářstvím.

Tento výzkumný program, vedený jako „Centrum Voda“, byl zahájen prvním jednáním řídící skupiny. Začátek činnosti Centra voda byl ovlivněn současným „koronavirovým“ stavem, který významně zasáhl hned od počátku do mnoho aspektů činnosti Centra. Omezené služební cesty, rušení konferencí, workshopů, omezená možnost komunikace mezi pracovišti i mezi lidmi na pracovištích samotných hlavně z důvodů „práce z domu“. Situace se podepsala také na pozdním podpisu smlouvy s poskytovatelem podpory na činnost, Technologickou agenturou ČR, ke které došlo až 20. října 2020.

Předem naplánované akce bylo nutné odložit či je nebylo možné provést vůbec – například společné úvodní poznávací jednání všech řešitelů. Na tuto situaci se podařilo postupně adaptovat a pomocí vzdálených přístupů řešit běžnou komunikaci i jednání. Častější využívání on-line účasti zde zřejmě zůstanou natrvalo i po krizi a omezí tak například zbytné cestování. Přestože na hlavní výzkumnou činnost aktuální situace omezený dopad, podařilo se dosáhnout „rozjezdu“ u všech pracovních balíčků ještě v srpnu a září 2020.

Aktuální stav činnosti Centra Voda v roce 2020 byla pak zrekapitulována v hodnotící Zprávě pro poskytovatele podpory, ve které bylo konstatováno, že i přes uvedené problémy byly v prvních šesti měsících činnosti Centra, tedy v období od července do prosince 2020 položeny základy činnosti Centra po stránce formální, byla zahájena organizace činností Centra jednáními Řídicí skupiny a aktivitami koordinačního týmu a zejména byla zahájena a odpovídajícím způsobem pokročila výzkumná činnost.