Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v polovině loňského roku zahájen výzkumný projekt Centrum Voda. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaké ambice projekt má? – rozhovor s panem Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM

Centrum Voda zahájilo činnost a VÚV TGM je zde vedoucí organizací, tzv. hlavním příjemcem s největší zodpovědností. S jakými cíli VÚV TGM do projektu vstupuje?

Centrum Voda nám, spolu s ostatními řešiteli programu MŽP – Prostředí pro život, umožňuje zahájit skutečně komplexní přístup k řešení podstatných problémů vodního hospodářství a potřeb společnosti souvisejících s vodou. Cílem VÚV TGM je v rámci centra propojovat zainteresované organizace a odborníky, využívat jejich znalosti a schopnosti a v dlouhodobém kontextu nacházet odpovědi na otázky týkající se potřeby vody pro obyvatele, služby, zemědělství, průmysl a samozřejmě i přírodu. Dnešní doba akcentuje vlivy klimatické změny, které se u nás projevily několikaletým suchem a je patrné, že je potřeba dílčí řešení spojovat do jednoho funkčního celku. Centrum Voda pak může být základem takového kompetenčního centra. 

Jak vnímáte složení Centra Voda? Přece jen je poněkud různorodé. Výzkumné ústavy, vysoké školy, další instituce.

Právě ta různorodost umožňuje získat jiný pohled a novátorský přístup. Minulé suché roky nám ukázaly, že stávající postupy a styly práce, které byly po léta dostačující, už nemusí fungovat a je potřeba jiného přístupu, který nám stávající postupy potvrdí nebo naznačí novou cestu. Právě multidisciplinarita Centra a prolnutí mnoha oborů je příležitostí, jež může přinášet synergický efekt, při kterém může vzniknout více než je jen prostý součet práce jeho členů. Již myšlenka programu Prostředí pro život, jejíž je Centrum Voda součástí, je postavena na multioborovém přístupu k řešení životního prostředí a protože ve všech oblastech životního prostředí je voda v nějaké formě potřeba, tak i náš ústav se prakticky do všech částí programu zapojil. Naopak nás ústav má zase prostřednictvím Centra Voda ambice jiné organizace oslovovat.

Kterou část činností Centra považujete za stěžejní, nejvýznamnější?

Jak jsem se již zmínil, rádi bychom se zabývali všemi aspekty, kde naše společnost a životní prostředí vodu potřebuje, ale musíme někde začít. Šest let sucha nám dalo celkem jasnou indikaci, kam se zaměřit a ani minulý rok, který byl velmi vodný, ten směr nezměnil.  Jde tedy samozřejmě právě o řešení sucha. Minulý rok nám však připomněl, že nesmíme zapomínat ani na opačné extrémy, kdy je naopak vody hodně, na to, že neumíme vodu efektivně zadržovat a stále máme podzemní vody málo, že potřebujeme ochraňovat vodní i jiné živočichy a posilovat biodiverzitu. Jsme střechou Evropy, všechny naše toky začínají u nás, a přesto máme problémy s jakostí vod. Je tedy těžké vybrat tu stěžejní činnost.

Program MŽP - Prostředí pro život určil klíčové oblasti, na které se má Centrum  v prvních letech činnosti zaměřovat, ale je nastaven tak, aby položil základy pro takové centrum, jež by v budoucnu mohlo zvládat komplexní projekty řešící problémy, které budou v té době za významné považovány.

Předpokládáte i mezinárodní kooperaci Centra?

Pro současný styl vědecké práce je to samozřejmostí. Bez zahraničních kontaktů nelze dosáhnout evropské úrovně vstupů do vědecké činnosti a dále ji rozvíjet. Bohužel nám zde překážky klade současná epidemiologická situace, rušení konferencí, workshopů, omezení pohybu mezi státy. Centrum však budujeme s dlouhodobým výhledem, takže pevně věříme, že se nám podaří aktivně propojit i se zahraničními subjekty a spolu s nimi řešit problematiku vody překračující naše hranice.

Bude Centrum také příležitostí pro mladé vědecké pracovníky?

Jedním z cílů centra je zapojit mladé vědecké pracovníky a prostřednictvím universit i studenty majících zájem zahájit vědeckou kariéru a zabývat se atraktivními tématy sucha, vztahu vody a společnosti, nebo vody a přírody. Jeho činnost je dlouhodobá, mladí vědci zde nejsou závislí na získání jejich vlastních grantů, které je pro ně v začátku kariéry obtížné. Mohou se také seznámit např. s vedením projektů a získat zkušenosti využitelné pro jejich další rozvoj. Centrum Voda však nemá a ani nebude mít svou právní subjektivitu, takže případní zájemci by byli zaměstnanci přímo našeho výzkumného ústavu nebo našich partnerů, což jim však umožňuje pracovat i na dalších zajímavých projektech nebo svou vědeckou kariéru budovat směrem, který neupřednostňuje pouze vodu.

Jak byste si představoval pokračování Centra?

Centrum Voda vidím jako základ znalostního hubu nebo dokonce kompetenčního centra pro oblast vodního hospodářství pro ČR s přesahem do Evropy, místa, kde budou odborníci mít možnost se setkávat a nacházet partnery, místa, které si neklade za cíl „vědět vše“, ale na bázi dobré spolupráce s ostatními špičkovými pracovišti dokáže připravit řešení složitých problémů, které nás v budoucnu ve vodním hospodářství čekají.